Problemy i kontrowersje wokół spółki są publicznie znane. Niestety nadal brakuje konkretów. Indywidualni inwestorzy próbują jednoczyć siły. Być może warto do nich dołączyć, czy poprzez forum Stockwatch, albo grupę na Facebook.

GetBack – obligacje korporacyjne

Na rynku Catalyst obecnie notowanych jest blisko trzydzieści serii obligacji korporacyjnych GetBack wyemitowanych w ramach ofert prywatnych i publicznych. Łączna wartość emisji notowanych na Catalyst sięga 520 mln zł. Typowe oprocentowanie tych obligacji, przy WIBOR 3M = 1,70%, wynosi około 6%. Obligacje te są niezabezpieczone. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych serii obligacji GetBack możesz sprawdzić na stronie rynku Catalyst lub na portalu Obligacje.pl.

Na Catalyst notowane jest już również 5 serii obligacji uplasowane w ramach oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego. Są to serie GBK0520 (wartość 60 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,4% połączona z GB10520 o wartości 79,3 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,4%), GBK1220 (wartość 40 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,2%), GBK0221 (wartość 40 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,0%), GBK0421 (wartość 25 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,0%).

Aktualne notowania obligacji korporacyjnych spółki podejrzysz w systemie transakcyjnym swojego biura maklerskiego.

GetBack – publiczne emisje obligacji korporacyjnych serii GBK0520, GB10520, GBK1220, GBK0221, GBK0421, GBK0921

Spółka posiada zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny dla obligacji korporacyjnych na łączną kwotę 300 mln zł. Z pierwszą emisją obligacji – seria PP1 (GBK0520) – GetBack wystartowała w dniu 18 kwietnia 2017 roku. Emisja została w całości uplasowana, wartość emisji wyniosła 60 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,4%, a termin wykupu 3 lata. 19 maja 2017 roku emisja zadebiutowała na Catalyst. Szczegóły oferty zawarte są w ostatecznych warunkach emisji obligacji, poniżej ich streszczenie (a także kolejnych emisji). A o debiucie emisji GBK0520 przeczytasz w tym miejscu.

Parametry serii obligacji GetBack PP1 (GBK0520):

Wartość emisji obligacji serii PP1 – 60 mln zł,
Wartość nominalna i cena obligacji – 100 zł,
Zapadalność – 3 lata,
Oprocentowanie – WIBOR 3M + 4,4%, co na 24.07.2017 daje 6,13%,
Wypłata odsetek – kwartalnie,
Obligacje niezabezpieczone.

Parametry serii obligacji GetBack PP2 (GB10520 GBK0520):

Uwaga, seria ta została połączona z serią obligacji GBK0520 i obecnie na Catalyst notowana jest jako GBK0520, seria o wartości 139,3 mln zł.

Wartość emisji obligacji serii PP2 – 79,3 mln zł,
Wartość nominalna i cena obligacji – 100 zł,
Zapadalność – 3 lata,
Oprocentowanie – WIBOR 3M + 4,4%, co na 24.07.2017 daje 6,13%,
Wypłata odsetek – kwartalnie,
Obligacje niezabezpieczone.

Parametry serii obligacji GetBack PP3 (GBK1220):

Wartość emisji obligacji serii PP3 – 40 mln zł,
Wartość nominalna i cena obligacji – 100 zł,
Zapadalność – 3,5 roku (grudzień 2020 roku),
Oprocentowanie – WIBOR 3M + 4,2%, co na 24.07.2017 daje 5,93%,
Wypłata odsetek – kwartalnie,
Obligacje niezabezpieczone.

Parametry serii obligacji GetBack PP4 (GBK0221), PP5 (GBK0421):

Wartość emisji obligacji serii PP4 – 40 mln zł, PP5 – 25 mln zł,
Wartość nominalna i cena obligacji – 100 zł,
Zapadalność – 3,5 roku (luty, kwiecień 2021 roku),
Oprocentowanie – WIBOR 3M + 4,0%, co na 10.08.2017 daje 5,73%,
Wypłata odsetek – kwartalnie,
Obligacje niezabezpieczone.

Wybrane covenanty publicznych emisji obligacji GetBack (serie GBK0520, GBK1220, GBK0221, GBK0221, GBK0421):

Covenanty, to najprościej mówiąc zobowiązania, których podejmuje się emitent, a których przekroczenie oznaczać będzie prawo Obligatariusza do złożenia wniosku o wcześniejszy, przedterminowy wykup obligacji. GetBack zobowiązał się utrzymywać następujące parametry wskaźników finansowych:

Wskaźnik Finansowy 1 (stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta pomniejszonych o sumę skonsolidowanej wartości firmy) nie może być wyższy, niż 2,5x.

Wskaźnik Finansowy 2 (stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy Emitenta z okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu danego Okresu Badania) nie będzie wyższy, niż 4,0x.

GetBack obligacje – publiczna emisja akcji (IPO)

W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2017 roku spółka prowadziła publiczną ofertę akcji (dokładnie w tym terminie zapisy mogą składać indywidualni inwestorzy). Z emisji akcji GetBack pozyskała brutto 370 mln zł, co będzie miało niebagatelny wpływ na bilans grupy. Więcej opinii i informacji o emisji akcji GetBack znajdziesz w tym miejscu. Obecnie akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecna (kwiecień 2018) kapitalizacja grupy wynosi 600 mln zł.

Obligacje GetBack – skrócony opis działalności grupy

GetBack działa od 2012 roku, koncentruje się przede wszystkim na rynku wierzytelności w Polsce, głównie z sektora bankowego. Początkowo spółka należała do grupy Getin Holding, następnie w 2016 roku została sprzedana konsorcjum funduszy inwestycyjnych (głównie Abris Capital Partners), a mniejszościowy (pośredni) udział w grupie posiadają członkowie jej zarządu. Na koniec 2016 roku GetBack S.A. zarządzała portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 19,4 mld zł. Obecnie GetBack pod względem nominalnej wartości portfela pod zarządzaniem jest drugą największą grupą w Polsce (pierwsze miejsce ma Kruk). Grupa dynamicznie się rozwija, wdrażając wiele innowacyjnych pomysłów.

Obligacje GetBack – analiza finansowa grupy

Analizę finansową wyników finansowych grupy za 2016 rok znajdziesz w tym miejscu. Raport finansowy za 2016 rok został zbadany przez renomowanego audytora Deloitte i otrzymał opinię “bez zastrzeżeń”. Zwraca uwagę wysoka dynamika przychodów, zysków, czy wreszcie wysoka rentowność prowadzonej działalności.

Z kolei analizę wyników grupy po I półroczu 2017 roku znajdziesz w tym miejscu.

Obligacje GetBack – rating kredytowy

Grupa, jako jeden z nielicznych emitentów z rynku Catalyst, wystąpiła o rating kredytowy. Od Eurorating posiada rating BB, a od agencji Standard & Poor’s rating na poziomie B. Na początku 2018 roku GetBack otrzymał rating B+ od agencji ratingowej Fitch. Są to ratingi na poziomie nieinwestycyjnym, ale oznaczają wystarczającą zdolność do wywiązywania się grupy ze swoich zobowiązań w stabilnych warunkach gospodarczych. Eurorating to polska agencja ratingowa, natomiast Standard & Poor’s i Fitch należą do 3 największych agencji ratingowych na świecie.

GetBack obligacje – użyteczne linki

Warto zajrzeć do następujących miejsc:

Wszystkie wpisy na blogu związane z GetBack.

Strona internetowa GetBack, a na niej między innymi podstrona relacji inwestorskich i prospekt emisyjny dotyczący emisji obligacji GetBack.