Obligacje Admiral Boats

2013 rok nie był udany dla posiadaczy akcji Admiral Boats. Spadek kursu akcji o 9%, odwołane prognozy finansowe na 2013 rok, rozwadnianie kapitału powodowało sporo obaw o zyski z akcji. Czy tak samo wygląda sytuacja obligatariuszy? Postaram się sprawdzić to na podstawie opublikowanych wyników za 2013 rok.
 
Na wstępie, zanim przejdę do analizy, zwracam uwagę na średnią jakość raportów spółki. Poczynając na opublikowaniu raportu 19.04 rano zamiast deklarowanego 18.04 (wiem czepiam się :)), poprzez 3 krotne korekty raportów w 2013 roku wynikające z braku załącznika z danymi w oryginalnych raportach, wreszcie dość ogólne informacje w raporcie rocznym, a czasami nawet mylące (przepływy finansowe). Nie wspominając o elementach humorystycznych, gdy spółka w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego informuje, że odstępuje od zasady dobrych praktyk podawania wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej, podczas, gdy taką informację podaje w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (pkt. 16). Dodatkowo informacja wychodząca od spółki jest dość enigmatyczna, trzeba łączyć różne raporty, aby dostać szerszy obraz. Pozostaje nadzieja, że po przenosinach na główny parkiet giełdy to się zmieni, więcej też oczekiwałbym od biegłego rewidenta spółki – pomocy spółce przy pisaniu raportu rocznego.

Obligacje Admiral Boats – analiza finansów

 
I . Przychody i rentowność.
Spółka nie dotrzymała prognoz na 2013, jednakże należy zauważyć, że przychody firmy wzrosły i mamy do czynienia ze wzrostem marży na każdym poziomie sprzedaży.  Mnie szczególnie cieszy wzrost marży na poziomie zysku brutto na sprzedaży z 24,4% do 26,2%, co oznacza, że spółka zwiększa sprzedaż trzymając, a nawet zwiększając marżę na swoich wyrobach.  Jeżeli uda powstrzymać się w ryzach koszty ogólnego zarządu, a przynajmniej sprawić, aby rosły mniej niż proporcjonalnie, sytuacja będzie się polepszać. Zarząd wydaje się mieć tego świadomość, gdyż redukcję kosztów wymienia jako jeden z głównych celów na 2014 rok. Dodajmy, że w 2013 roku w kosztach ogólnego zarządu mogła się pojawić porcja kosztów związanych z zakupem stoczni w Tczewie, remontami, ochroną obiektu itp. – tych kosztów, których nie dało się skapitalizować w wartościach środków trwałych.
 
Idąc niżej rachunku wyników, zwracam uwagę na pozycję przychodów z odsetek w kwocie 779 kPLN, z czego 765 kPLN stanowią przychody z naliczonych, a nie zapłaconych odsetek. Może martwię się na wyrost, ale spotykałem się z przypadkami naliczania na dzień bilansowy odsetek klientom za przeterminowane płatności  – dzięki temu podwyższania wyniku, a następnie na początku następnego roku korygowania tych wartości. Mam nadzieję, że w tym przypadku te odsetki będą zapłacone przez klientów.
 
Pozycja rachunku wyników
31.12.2012
31.12.2013
Przychody ze sprzedaży produktów
40.057.373
48.460.208
Zysk brutto na sprzedaży
9.764.042
12.719.947
Marża zysku brutto na sprzedaży
24,4%
26,2%
Koszty sprzedaży
152.721
294.673
Koszty ogólnego zarządu
4.300.837
5.597.839
Zysk ze sprzedaży
5.310.483
6.827.434
Marża zysku na sprzedaży
13,3%
14,1%
Zysk z działalności operacyjnej
4.195.246
5.445.702
Marża zysku operacyjnego
10,5%
11,2%
Zysk z działalności gospodarczej
1.872.662
2.953.697
Marża zysku na działalności gosp.
4,7%
6,1%
Zysk brutto
1.872.662
2.953.697
Marża zysku brutto
4,7%
6,1%
Zysk netto
1.357.354
2.281.399
Marża zysku netto
3,4%
4,7%
 
 

II. Bilans 

Aktywa spółki wyglądają następująco:
Pozycja aktywów
31.12.2012
31.12.2013
Aktywa trwałe
20.827.478
47.656.842
WNiP
2.562.712
1.766.155
Rzeczowe aktywa trwałe
18.113.945
45.439.218
Pozostałe długoterminowe
150.821
451.469
Aktywa obrotowe
27.082.025
37.584.105
Zapasy
7.208.167
10.995.890
Należności krótkoterminowe
18.607.238
23.558.718
z tego od odbiorców
17.530.649
21.510.895
Inwestycje krótkoterminowe
298.638
1.323.132
Rozliczenia międzyokresowe
967.982
1.706.365
Aktywa razem
47.909.503
85.240.947
 
Rotacja należności i zapasów:
Rotacja zapasów w dniach
66
83
Rotacja należności w dniach
160
162
 
160 dniowy okres spływu należności budzi pewien niepokój, naliczone na dzień bilansowy odsetki dla klientów wydają się potwierdzać pewien problem ze spływem należności, ale niestety nie posiadamy terminowej struktury należności. Pozostaje ufać audytorowi, że skutecznie zweryfikował dłużników spółki.
 
Dodam jeszcze, że na 31.12.2013 spółka wykazała 591 kPLN gotówki w kasie. Moim zdaniem niebezpiecznie jest trzymać na dzień bilansowy w kasie takich pieniędzy, chyba lepiej wpłacić je na rachunek bankowy? Po co te pieniądze w ogóle w kasie i skąd się wzięły :).
 
Pasywa spółki:
Pozycja pasywów
31.12.2012
31.12.2013
Kapitał własny
16.339.508
35.171.191
Zobowiązania i rezerwy na zobow.
31.569.995
50.069.759
Rezerwy na zobowiązania
78.018
635.397
Zobowiązania długoterminowe
17.500.582
18.931.176
kredyty i pożyczki
4.290.400
3.970.666
obligacje
12.782.700
14.954.000
inne
427.482
6.510
Zobowiązania krótkoterminowe
13.982.002
19.273.457
kredyty i pożyczki
989.780
4.841.544
obligacje
3.397.781
6.110.600
Rozliczenia międzyokresowe
9.393
11.229.727
Pasywa razem
47.909.503
85.240.950
 
Dynamiczny wzrost aktywów trwałych został sfinansowany głównie wzrostem kapitałów (18,8) mln, co w znaczącej mierze jest następstwem kolejnych emisji akcji. Wzrost zobowiązań odsetkowych wyniósł 8,4 mln kPLN. Ze skąpych informacji spółki dowiadujemy się, że firma zaciągnęła kredyt obrotowy i inwestycyjny w BGŻ Banku, co oznacza, że służby kredytowe i systemy scoringowe Banku uznają ją za godną zaufania dziś (kredyt obrotowy) jak i w przyszłości (kredyt inwestycyjny).
 
Należy stwierdzić, że struktura finansowania spółki  generalnie się poprawiła – mamy do czynienia ze wzrostem udziału kapitałów w całkowitej sumie pasywów, a spadkiem udziału zobowiązań odsetkowych.
 
Pozycja
31.12.2012
31.12.2013
Różnica
Kapitały własne
16.339.508
35.171.191
18.831.683
Udział kapitałów w sumie bilansowej
34,1%
41,3%
7,16%
Zobowiązania odsetkowe
21.460.661
29.876.810
8.416.149
w tym zobowiązania obligacje
16.180.481
21.064.600
4.884.119
Udział zobow. odsetk. w sumie bilansowej
44,8%
35,0%
-9,74%
 
Analizę płynności spółki na ten moment pomijam, gdyż zakładam, że przy dalszym wzroście sprzedaży i związanym  z tym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, spółka będzie starać się refinansować aktualne emisje obligacji na kolejne lata.
 

Obligacje Admiral Boats – podsumowanie

Z punktu widzenia właścicieli obligacji mamy do czynienia ze spółką o kondycji przynajmniej nie gorszej niż w 2012 roku. Szczególnie cieszy:
 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost marży zysku brutto na sprzedaży,
 • Powiększenie majątku firmy (zakup stoczni w Tczewie),
 • Dokonane głównie wzrostem kapitałów własnych (emisje akcji).
 
Miejmy nadzieję, że spółka będzie w stanie kontynuować wzrosty sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu marży jednocześnie skupiając się na efektywności kosztowej. Jeżeli sytuacja pójdzie w pożądanym kierunku, emisje obligacji za pół roku – rok będą odznaczać się niższym oprocentowaniem,  co mogłoby oznaczać wzrost ceny obecnych serii.
 
Aktualne serie obligacji Admiral Boats:
Seria obligacji
Oprocentowanie
Wartość emisji (mln PLN)
Okres do wykupu
ADB0115
WIBOR 3M + 7,00%
1,1
0,8
ADM0115
WIBOR 3M + 7,00%
3,3
0,8
ADM0415
WIBOR 3M + 7,20%
5,4
1,0
ADM0614
WIBOR 3M + 6,50%
3,1
0,2
ADM0714
WIBOR 3M + 6,50%
3,0
0,3
ADB0415
9,50%
5,3
1,0
 
Razem
21,1
 
 
Oczywiście zawsze należy mieć na uwadze również i pesymistyczny scenariusz – dużych kosztów związanych z dostosowaniem stoczni w Tczewie, nietrafionych decyzji inwestycyjnych odnośnie nowych branż produkcji, spadku rentowności sprzedaży, problemów ze spływem należności, problemów z kontraktem z odbiorcą z Rosji itp. Wtedy sytuacja obligatariuszy będzie na pewno inna od zarysowanej powyżej.
 
I na koniec jeszcze raz prośba do Zarządu Spółki. Proszę zwrócić szczególną uwagę na jakość dostarczonych danych – to w pierwszej kolejności. Następnie poproszę o większą szczegółowość danych.
 
Dla czystości obrazu informuję, że nie posiadam aktualnie  obligacji Admiral Boats.
 
Dodatkowo informuję, że treści przedstawione w powyższym wpisie są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

8 komentarzy - “Admiral Boats SA – analiza po raporcie rocznym.

 1. zgred

  dziękuję za analizę i czekam z niecierpliwością na następne!

 2. Remigiusz Iwan

  dzięki, jak masz pomysł na spółkę do analizy – dawaj póki mam chęci 🙂

 3. Remigiusz Iwan

  no właśnie za to chcę się zabrać 🙂

 4. Remigiusz Iwan

  No kurcze ten FKD zaskoczył mnie pozytywnie. Portfel zamówień na 2014 jest, masa dotacji z Unii, czytelne i szczegółowe raporty finansowe. Miodzio :). Szkoda, że tą serię co jest na Catalyst pewnie niedługo wykupią po emisji nowej, a nowa pójdzie już taniej. Ryzykiem może być realizacja największego kontraktu na 2014 rok – zawsze jak jeden kontrakt obejmuje sporą część przychodów, to wtopa oznacza duże problemy. Nawet bym się zastanowił nad tą emisją C, jakby zadeklarowali że wejdzie na Catalyst. Co do oceny spółki na blogu, to koło piątku – soboty powinienem opublikować.

 5. zgred

  super… czekam…

  ps. wysłałem Ci maila…

 6. Anonimowy

  Przydatna analiza. Też dla Akcjonariuszy. Będę wypatrywał czy podobna analiza pojawi się po raporcie spółki za I kwartał.

 7. Remigiusz Iwan

  pojawi się aktualizacja

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.