W tym tygodniu pojawiły się nowe doniesienia z Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), które trochę zmniejszają ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne tego emitenta, notowane na rynku Catalyst. KNF zgodziła się na powołanie prezesa i wiceprezesa Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Do tej pory część zarządu banku była „pełniącym obowiązki”. Zatwierdzenie Zarządu (Pana Zdzisława Kupczyka na funkcję Prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Pana Artura Adamczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, któremu powierza się zarządzanie ryzykiem w Banku) może świadczyć o tym, że KNF przekonała się do drogi, którą zmierza BPS i tym samym znika ryzyko wprowadzenia zarządu komisarycznego w Banku.

Źródło: komunikat BPS.

Obligacje BPS – KNF zatwierdziła program naprawczy Banku

W tym samym komunikacie BPS poinformował, że:  na tym samym posiedzeniu, Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała „Program postępowania naprawczego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2014-2019”. Kolejna informacja, która świadczy o akceptacji przez KNF drogi wyjścia z kryzysu zaproponowanej przez BPS.

BPS przystąpił do podwyższenia kapitału w formie emisji akcji

W tym komunikacie BPS poinformował o planowanym przeprowadzeniu w dniu 02-16 lutego 2015 oferty akcji, łącznie do 24.057.128 sztuk po 2,5 zł za akcję. Maksymalna wielkość emisji przyniosłaby spółce nieco ponad 60 mln zł. wpływów i o tyle wzrósłby kapitał własny. Dla porównania obecny kapitał własny (na dzień 30.06.2014) BPS wynosi 860 mln zł dla sprawozdania skonsolidowanego (736 mln zł dla jednostkowego).

Raport na temat sytuacji banków spółdzielczych za III kwartał 2014

Warto również zapoznać się z wyżej wymienionym raportem  dotyczącym sektora banków spółdzielczych, a przygotowanym przez KNF po wynikach III kwartału 2014 roku. Raport obejmuje m.in. banki zrzeszające, które są 2 (BPS i SGB), tak więc sporo idzie z niego wyczytać. Między innymi:

  • KNF narzeka na banki spółdzielcze, że „doiły” te zrzeszające (czyli BPS) na odsetkach, że nie zachowywały się jak właściciele: Banki spółdzielcze nie uwzględniały przy tym, że to one są właścicielami banków zrzeszających i w dużej mierze są odpowiedzialne zarówno za adekwatny poziom ich kapitałów, jak i za ich sprawne funkcjonowanie. Wskazuje to na konieczność zmiany zasad rządzących relacjami wewnątrz zrzeszeń – zwłaszcza w zakresie polityki kształtowania oprocentowania lokat wewnątrz zrzeszenia. Innymi słowy wg KNF Bank Polskiej Spółdzielczości powinien mniej płacić bankom spółdzielczym za złożone przez nie depozyty.
  • Wynik odsetkowy banków zrzeszających, w stosunku do września 2013 r., wzrósł o 15,3%. Spowodowane to było spadkiem ujemnego wyniku odsetkowego od banków o 34,6%, na skutek zmniejszenia oprocentowania depozytów złożonych przez banki spółdzielcze oraz wycofania przez nie części tych depozytów. W konsekwencji nastąpił wzrost wyniku działalności bankowej o 12,8% (tj. o 33,7 mln zł),
  • Jakość należności od sektora niefinansowego pogorszyła się w stosunku do grudnia 2013 r. (z 19,0% do 20,4%) i jest niska w porównaniu z bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, zwłaszcza w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych,
  • Głównym składnikiem pasywów banków zrzeszających są depozyty banków zrzeszonych. We wrześniu 2014 r. ich udział w pasywach wyniósł 85,3%,
  • Łączne współczynniki wypłacalności banków zrzeszających kształtowały się następująco:

              a. współczynnik kapitału podstawowego Tier I: 7,8%;

              b. współczynnik kapitału Tier I: 8,0%

              c. łączny współczynnik kapitałowy: 10,8%,

  • W zrzeszeniu BPS SA od kilku miesięcy funkcjonuje tzw. giełda depozytowa na której banki zrzeszone mogą pożyczać środki oraz je deponować. Warunkiem ulokowania środków na giełdzie jest zobowiązanie się banku do nie wycofywania ich przed określonym terminem. Banki zrzeszone mogą tam pozyskać środki na czas do 15 miesięcy. KNF określa to jako krok w dobrym kierunku,
  • Niską jakość kredytów udzielanych przedsiębiorcom indywidualnym, zabezpieczenie odpisami kredytów z utratą wartości udzielonych przedsiębiorcom indywidualnym wyniosło tylko 27,9%, 
  • Zmiany stóp procentowych, jakich dokonały banki, są tylko pierwszym i najłatwiejszym krokiem, jaki był do wykonania. Pozwolił on na utrzymanie wyniku finansowego netto banków spółdzielczych na poziomie 80% wyniku III kwartału 2012 r. Potrzebne są działania zmierzające do zmiany modelu biznesowego, w tym doprowadzenia do równowagi pomiędzy bankami zrzeszającymi, a zrzeszonymi,
  • Fundusze własne banków zrzeszających w III kwartale2014 r. wzrosły o 9,0% (do 1,6 mld zł; wyrażone w euro o 8,2% – do 0,4 mld euro). Wzrost funduszy własnych nastąpił przede wszystkim w BPS SA i spowodowany był zarejestrowaniem w marcu emisji akcji w kwocie 36,8 mln zł, oraz związany ze zmianą zasad rachunkowości z PSR na MSR, w szczególności inną wyceną różnych składników aktywów, m.in. należności z utratą wartości, spółek zależnych, nieruchomości, co w konsekwencji wpłynęło na wzrost funduszy podstawowych. Ponadto, CRR nie nakłada ograniczeń co do wielkości zobowiązań podporządkowanych, które mogą być zaliczone do funduszy uzupełniających za zgodą nadzoru krajowego. Spowodowało to uwolnienie pomniejszeń części funduszy Tier II, które musiały być dokonane na koniec 2013 r. zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami.

Obligacje BPS – opinia

Podsumowując, większość informacji jest pozytywna (poza nadal niską jakością kredytów i niskim pokryciem rezerwami tych kredytów). Widać (a dokładnie można wyczytać z raportu), że BPS w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadził obszerny dialog z KNF, widać, że KNF staje „po stronie BPS” i (umownie mówiąc) wymaga, aby część zysków banków spółdzielczych przenieść do banków zrzeszających. Plusy to oczywiście stopniowy wzrost kapitałów, no i ostatnie informacje o zatwierdzeniu planu postępowania naprawczego oraz zarządu.

Ciężko mówić o jakiejś dużej reakcji rynku Catalyst na powyższe wydarzenia, to nie jest dynamiczny parkiet, ale wygląda, że obligacje korporacyjne BPS zareagowały pozytywnie na te informacje, a obecne ich rentowności prezentują się następująco: 

Obligacje BPS notowane na Catalyst na dzień 28.01.2015źródło: gpwcatalyst.pl

Co sądzicie o ostatnich wydarzeniach i perspektywach BPS?
Tutaj znajdują się wszystkie moje posty dotyczące BPS.

Przypominam, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem. 

Skomentuj