Na życzenie jednego z Czytelników, który zakupił Raport Rankingowy, sporządziłem analizę spółki SAF S.A. Postanowiłem analizą podzielić się na blogu, a jednocześnie na krótkim filmie na YouTube pokazać Wam jak pracuję analizując spółkę pod kątem oceny w Raporcie. Nagranie znajdziesz w tym miejscu i jak zwykle będę bardzo wdzięczny za feedback.

SAF – informacje o spółce

SAF – historia

Śląska Agencja Finansowa Marcin Gąszczak, Robert Zdańkowski spółka jawna powstała w 1999 roku, jednak sama SAF S.A. powstała w 2007 roku w wyniku przekształcenia spółki z o.o. SAF – Śląska Agencja Finansowa. I to właśnie rok 2007 przyjmuję jako początek działalności spółki pod kątem oceny w Raporcie Rankingowym. Siedzibą spółki jest Sosnowiec. I to w zasadzie tyle, co można przeczytać na stronie internetowej spółki odnośnie jej historii. A szkoda, bo opisując historię, nowe produkty, rekordowe transakcje, fajnie można budować tożsamość i reputację firmy.

SAF – informacje o spółce

SAF specjalizuje się w windykacji wierzytelności wobec podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Oprócz zakupu wierzytelności na własny rachunek oferuje: obrót wierzytelnościami, windykację wierzytelnościami na zlecenie, monitoring wierzytelności.

Przychody z windykacji następują z reguły po wykorzystaniu pełnej drogi postępowania sądowego. Wahania przychodów i wyników spółki wynikają z faktu, że spora ich część pochodzi z obrotu wierzytelnościami przedsiębiorstw wobec przedsiębiorstw (B2B), w tym wierzytelnościami z tytułu „opłat półkowych”. Pojedyncze wierzytelności windykowane przez SAF mogą mieć wartość od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Ponadto odzyskiwanie należności z sektora B2B często wiąże się z ponoszeniem kosztów przez dłuższy czas a następnie jednostkowym wpływem znacznej kwoty.

Na koniec 2017 roku wierzytelności własne spółki wynosiły 8,5 mln zł (7,7 mln zł rok wcześniej), natomiast wierzytelności zlecone 341 mln zł (534 mln zł rok wcześniej).

Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami w 2017 roku wyniosły 5,1 mln zł wobec 3,5 mln zł w 2016 r. Istotny wzrost był skutkiem korzystnego zakończenia procesu windykacji kilku dużych kwot, a także spływowi większych kwot z portfela wierzytelności z tyt. opłat półkowych.

Przychody z windykacji na zlecenie w 2017 roku wyniosły 6,5 mln zł (6,2 mln zł w 2016).

SAF - przychody według rodzaju
SAF – przychody według rodzaju

SAF – akcjonariat, zarząd, audytor

Akcjonariuszami spółki są Marcin Gąszczak (60%) oraz Robert Zdańkowski (40%). Akcje spółki nie są notowane na giełdzie. Prezesem spółki jest Marcin Gąszczak, a wiceprezesem Robert Zdańkowski, a więc obydwaj współwłaściciele aktywnie uczestniczą w działalności spółki. Audytorem jest firma MW Rafin, podobnie jak spółka mająca siedzibę w Sosnowcu. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok otrzymało opinię „bez zastrzeżeń”. Sama opinia wydaje się być niedostosowana do nowych standardów opinii.

SAF – wyniki finansowe, ocena firmy

Przychody i kapitały spółki

Pierwszym z obszarów, który oceniam w Raporcie Rankingowym jest wielkość spółki. Im większa spółka, tym lepiej, praktyka Catalyst pokazuje, że małe spółki i małe emisje stanowią największą grupę defaultów na Catalyst.

Wielkość firmy mierzę poziomem przychodów i kapitałów własnych spółki. W obydwu tych statystykach, w porównaniu do już ocenionych spółek, czy też średniej na Catalyst, SAF jest spółką raczej niewielkich rozmiarów.

Przychody spółki w okresach rocznych prezentują się następująco:

SAF - Przychody ze sprzedaży i rentowność
SAF – Przychody ze sprzedaży i rentowność

W latach 2014 – 2016 widzimy raczej stabilny poziom przychodów, z ich „wystrzałem” mamy do czynienia w 2017 roku, ale jak pisałem powyżej, zarząd raczej studzi oczekiwania na przyszłość, opisując ten wzrost przychodów jako zbieg korzystnych wyroków dotyczących dużych spraw sądowych.

Spółka generuje niewielkie zyski (o tym za chwilę) stąd i kapitały własne rosną w umiarkowany sposób:

SAF - kapitały własne spółki
SAF – kapitały własne spółki

Ale co jest pozytywne, to fakt, że wypracowane zyski pozostają w spółce.

SAF – ocena wskaźników i wyników firmy

W tym obszarze badam najważniejsze obszary interesujące obligatariusza: rentowność, płynność, poziom zadłużenia i zdolność do spłaty zadłużenia. W ten sposób prześwietlam firmę z kilku różnych stron i w mojej ocenie dostaję pełny jej ogląd.

Jeżeli chodzi o rentowność, jeżeli tylko to możliwe (zależy od układu sprawozdania finansowego spółki), to sprawdzam rentowność sprzedaży spółki (czyli ile zarabia na sprzedaży samego produktu, nie licząc pozostałych kosztów), a także rentowność EBITDA. Wolę EBITDA (sprawdź co to jest EBITDA) od zysku netto, bo jest to miara według mnie nieco bardziej uniwersalna. Jeszcze jedno, oprócz samego poziomu rentowności bardzo ważne jest, jak rentowność zachowuje się w czasie. Jeżeli z roku na rok rentowność spada, może to świadczyć o rosnącej konkurencji na rynku, czy generalnie trudnym otoczeniu i problemach spółki w przyszłości.

EBITDA i rentowność EBITDA w przypadku SAF wygląda następująco:

SAF - EBITDA i rentowność EBITDA
SAF – EBITDA i rentowność EBITDA

No i właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Chociaż sama EBITDA jest dodatnia, to na przestrzeni ostatnich lat istotnie spadła i wartościowo i w relacji do przychodów. O ile EBITDA ponad 1 mln zł jeszcze jakoś wygląda, to odnotujmy, że zysk netto już jest tylko symbolicznie dodatni. W 2017 roku wyniósł on 231 tys. zł, a rok wcześniej 217 tys. zł, podczas gdy na koniec 2015 roku było to 800 tys. zł, a jeszcze rok wcześniej 1,5 mln zł. Na przykładzie SAF widać, że branża staje się bardzo konkurencyjna.

Płynność nie wygląda tak dobrze, jak w przypadku innych firm windykacyjnych (trochę po części, że SAF stosuje nieco inne metody księgowania wierzytelności), jednak patrząc historycznie nie ma się do czego przyczepić.

SAF - środki pieniężne i płynność bieżąca
SAF – środki pieniężne i płynność bieżąca

W bieżącym roku spółka zrefinansowała 2 serie obligacji więc w kolejnych raportach to zadłużenie „przeskoczy” z krótkoterminowego do długoterminowego i sytuacja spółki w obszarze wskaźnika płynności (jak i faktycznego bezpieczeństwa finansowego) powinna się poprawić.

Poziomy wskaźnika zadłużenia spółki nie budzą większych zastrzeżeń i dużym plusem jest to, że są stabilne.

SAF - wskaźnik ogólnego zadłużenia
SAF – wskaźnik ogólnego zadłużenia

Fajnie to widać patrząc na zadłużenie finansowe spółki. Widać, że SAF nie dąży do wzrostów za wszelką cenę (agresywnie zwiększając zadłużenie), a raczej pilnuje odpowiednich proporcji między finansowaniem własnym (kapitały), a zewnętrznym.

SAF - zadłużenie finansowe
SAF – zadłużenie finansowe

Wreszcie zdolność spółki do obsługi długu. Z poniższego wykresu wynika, że obecnie spółka byłaby w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe netto w nieco ponad 3 lata, co jest poziomem akceptowalnym.

SAF - dług netto / EBITDA
SAF – dług netto / EBITDA

Aczkolwiek widać, że w wahania wyników spółki potrafią byś spore.

Ogólnie w ocenie wskaźników i wyników firmy nie ma nic, za co można by spółkę mocno pochwalić, ale nie ma też nic takiego, co wywoływałoby głęboki niepokój. Wskaźniki po prostu są na przeciętnych, ale akceptowalnych poziomach. Jedyne co nieco martwi, to fakt, że patrząc na zysk netto spółka od 2 lat jest niewiele „nad kreską”, czyli dalszy wzrost konkurencji, czy niekorzystne zmiany dla branży potencjalnie mogłyby spowodować, że spółka zacznie generować straty.

SAF – ocena biznesu firmy

W części oceny biznesu firmy liczy się jak długo jest ona na rynku (im dłużej tym lepiej), jaką ma pozycję (lider, zwykły gracz, itp.), czy posiada przewagi nad konkurencją oraz czy generuje powtarzalne wyniki, inaczej mówiąc czy jest spółką przewidywalną.

Za datę powstania SAF przyjąłem 2007 rok więc spółka działa już 10 lat na rynku, co jest wynikiem przyzwoitym.

Firma nie należy do czołówki w Polsce, do analizy przyjąłem, że mieści się wśród 20 największych spółek w branży.

SAF oceniam jako zwykłego gracza w branży, trudno wskazać nad nadzwyczajne przewagi konkurencyjne. SAF jest wprawdzie mocne w dochodzeniu od supermarketów niesłusznie pobranych „opłat półkowych”, jednak patrząc na wyniki spółki trudno powiedzieć, że to daje jej wymierne korzyści.

Z racji prowadzenia większych wartościowo spraw wobec firm, SAF cechuje zmienność wyników finansowych, nierzadko zależą one od rozstrzygnięć w poszczególnych obszarach.

W rezultacie, w tym obszarze ocena spółki wypada również przeciętnie – brak zdecydowanych wyróżników na plus, ale nie ma również również czynników negatywnych.

SAF – ocena z punktu obligatariusza

Ten obszar ma chyba charakter najbardziej subiektywny. Chociaż kryteria punktacji są w miarę jasne, to jednak nie do końca są mierzalne. Na pierwszym miejscu są spółki bez długu netto, albo z minimalnym długiem, który może być szybko spłacony z generowanych wyników. Plusem też jest powtarzalność i bilansu i wyników. Na drugim biegunie znajdują się spółki z wysokim zadłużeniem, mimo tego agresywnie się rozwijające. Z wysokimi zobowiązaniami krótkoterminowym (ze słabym bilansem), z opóźnieniami w płatnościach.

I tutaj podobnie, SAF nie mogę zaliczyć ani do spółek super bezpiecznych, ale też nie można powiedzieć, aby preferował akcjonariuszy. Poziomy zadłużenia są stabilne, zyski są pozostawiane w spółce, generalnie firma nie ma presji na wzrost kosztem zwiększania zadłużenia.

W tym obszarze analizy spółka może otrzymać punkty ujemne za: zmiany zarządu w okresie 12 miesięcy, uwagi audytora, czy udział Wartości Niematerialnych i Prawnych w bilansie ponad 10%. I tutaj również SAF się broni. W efekcie w tym obszarze analizy spółka zanotowała najwięcej punktów.

Analiza SAF – podsumowanie

SAF należy do spółek o stosunkowo niewielkich przychodach i kapitałach. Niestety, to tej grupy statystycznie najczęściej dotyczyły problemy ze spłatą obligacji. Do słabych stron spółki dodać można spadającą rentowność, czy już od 2 lat niewielki zysk netto. Dodając do tego będącą pod presją branżę (wierzytelności) mamy kilka istotnych czynników ryzyka.

Na plus spółki działa fakt, że… nie ma słabych stron. W wielu (w większości) obszarach jest przeciętna, jednak w żadnym nie wypada dramatycznie, czy słabo.

Plusem jest ponad 10 lat działalności na rynku, rozsądny poziom wskaźników finansowych, stabilność bilansu – w tym zadłużenia. Patrząc na historię spółki, z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że świadomie zarząd spółki nic złego „nie wywinie” obligatariuszom, jeżeli pojawią się trudności, to będą miały bardziej charakter rynkowy, niż działania na niekorzyść spółki czy wierzycieli.

Chcesz wiedzieć, do której Strefy trafiła spółka w Raporcie Rankingowym – zapraszam do jego zakupu.[sgmb id=”1″]

Skomentuj