Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka Arche. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty Arche do emisji już notowanych na rynku Catalyst.

Arche – warunki emisji obligacji serii L

Wartość emisji wynosi do 21,5 mln zł, wartość pojedynczej obligacji to 1.000 zł i od takiej właśnie kwoty można składać zapisy na obligacje spółki.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat, Arche będzie przysługiwała opcja wcześniejszego wykupu.

Ciekawie wygląda sprawa z oprocentowaniem obligacji, oparte będzie ono o WIBOR 3M i powiększone o marżę 4,00-4,40% ustaloną w procesie book-buildingu. Innymi słowy marża będzie zależeć od zgłoszonego przez inwestorów popytu – biorąc pod uwagę dostępność kapitału na rynku myślę, że najbezpieczniej jest założyć, że bliżej jej będzie do tej niższej wartości. Przy WIBOR 3M na poziomie 5,85% oprocentowanie obligacji wyniosłoby, w zależności od ostatecznej marży, od 9,85 do 10,25% w pierwszym okresie odsetkowym. WIBOR 3M oznacza wypłatę odsetek w okresach 3 miesięcznych.

Cel emisji: środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Obligacje nie będą zabezpieczone. Planowane jest ich wprowadzenie na rynek Catalyst.

Zapisy na obligacje potrwają do 22 marca (planowany termin przydziału obligacji to 2 kwietnia), a przyjmuje je Dom Maklerski Michael / Ström. W tym miejscu znajdziesz więcej informacji o ofercie, w tym także prezentację Arche przygotowaną na potrzeby emisji obligacji, opisującą biznes grupy, a także jej wyniki i sytuację finansową.

W tym tygodniu na Portalu Analiz opublikuję analizę sytuacji finansowej Arche, natomiast teraz zwrócę uwagę na równomiernie rozłożoną zapadalność zadłużenia spółki:

oraz niewielkie zadłużenie finansowe w relacji do kapitałów własnych:

Arche – porównanie rentowności obligacji notowanych na Catalyst, podsumowanie

Na rynku Catalyst notowane są 4 serie obligacji spółki. Rentowność każdej z nich jest zauważalnie niższa od obecnej oferty (do której przyjąłem najniższą marżę 4,0 p.p.):

Jednakże warto mieć na uwadze, że poprzednie emisje obligacji spółki zabezpieczone są hipoteką, zatem nie można ich bezpośrednio porównywać, obecna emisja powinna oferować premię za brak zabezpieczenia.

Dla porównania poniżej zestawienie obligacji spółek z branży deweloperskiej, wybrałem papiery zapadające w okresie 2,5-3,5 roku od teraz:

Podsumowując, obecna oferta obligacji wydaje się odzwierciedlać aktualną dość dobrą kondycję finansową Arche (wpis o sytuacji finansowej opublikuję w tym tygodniu na Portalu Analiz), a także sytuację rynkową, czyli mówiąc wprost wysoki popyt inwestorów na obligacje przedsiębiorstw.

Wyższy popyt został zauważony przez oferentów – obecnie trwają już równolegle 3 emisje obligacji, a prawdopodobnie wkrótce z emisjami dołączą kolejni emitenci. I to może być czynnik, który pozwoli zrównoważyć rynek – a przynajmniej wobec potencjalnie wysokich redukcji inwestorzy będą mogli się zastanawiać, w obligacje których spółek alokować swoje środki.

Udanych inwestycji!

Na koniec jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie jest rekomendacją inwestycyjną, a inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem.

Skomentuj