Lada moment rozpocznie się emisja obligacji Kredyt Inkaso (informacje o emisji znajdziesz w tym miejscu), pora więc przybliżyć na blogu aktualną sytuację grupy.

Kredyt Inkaso – informacje o grupie

Grupa Kredyt Inkaso od 2001 roku działa na rynku wierzytelności. Początki, to nabywanie wierzytelności od firm telekomunikacyjnych, z biegiem czasu grupa zaczęła nabywać wierzytelności z sektora bankowego, w tym z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych.

Obecnie grupa nabywa wierzytelności przed wszystkim od banków, firm ubezpieczeniowych i firm telekomunikacyjnych. Kredyt Inkaso posiada również kompetencje w segmencie odzysku wierzytelności z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych. Średnia wartość nominalna nabywanych wierzytelności wynosi około 7 tys. zł.

Ponad 80 proc. przychodów Kredyt Inkaso osiąga z zakupów wierzytelności na własny rachunek, pozostałą część stanowią przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami na zlecenie, a także z usług prawnych. Zdecydowana większość przychodów grupy pochodzi z rynku polskiego (60 proc.), kolejnym rynkiem jest Rumunia (20 proc.), a pozostałe grupa osiąga z rozwijanych rynków w Bułgarii, Rosji i Chorwacji.

Kredyt Inkaso - przychody według krajów
Kredyt Inkaso – przychody według krajów

Na koniec września 2017 roku wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez grupę wynosiła 9 mld zł, z tego aktywa w Polsce wynosiły 4,4 mld zł (46%), w Rumunii 2,3 mld zł, Rosji 1,9 mld zł, a Bułgarii 0,4 mld zł.

Zarząd spółki stanowią Jarosław Orlikowski – wiceprezes, pełniący funkcję prezesa zarządu oraz Bastian Ringhardt – członek zarządu.

Głównym udziałowcem spółki są fundusze z grupy Waterland. Waterland jest niezależnym funduszem private equity, wywodzącym się z Holandii, działającym od 1999 roku. Biura firmy znajdują się w Belgii (Antwerpia), Holandii (Bussum), Niemczech (Monachium i Düsseldorf) i w Polsce (Warszawa). Obecnie Waterland zarządza inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro.

Kredyt Inkaso - akcjonariat, źródło: stooq.pl
Kredyt Inkaso – akcjonariat, źródło: stooq.pl

33% udziałów w Kredyt Inkaso posiada konkurent z branży – firma BEST.

Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (kończący się w marcu 2017 roku) zostało zbadane przez Deloitte i otrzymało opinię „bez zastrzeżeń”.

Kredyt Inkaso – analiza finansowa grupy

2 lata temu grupa przeżywała burzliwy okres związany ze zmianami właścicielskimi. Początkowo wiele wskazywało, że Kredyt Inkaso połączy się z konkurentem – firmą BEST, ostatecznie większościowym akcjonariuszem spółki zostały fundusze Waterland.

Przetasowania te (wg zarządu) miały spory wpływ na działalność operacyjną spółki w tamtym okresie, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach. Według zarządu po unormowaniu się sytuacji, rok 2017 miał przynieść powrót Kredyt Inkaso na ścieżkę wzrostu. Sprawdzamy.

Kredyt Inkaso opublikowała właśnie (1 marca 2018 roku) wyniki za III kwartały roku obrotowego 2017-2018. Warto pamiętać, że rok obrotowy spółki jest „przesunięty” i trwa w okresie kwiecień – marzec kolejnego roku. W związku z powyższym obecnie znamy wyniki za III kwartały roku obrotowego 2017-2018.

Przychody i zyski

Wyniki 3 kwartałów roku obrotowego 2017-2018 są zdecydowanie lepsze od wyników osiąganych rok wcześniej.

Kredyt Inkaso - wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2017-2018, źródło: prezentacja spółki
Kredyt Inkaso – wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2017-2018, źródło: prezentacja spółki

Aby można było wygodnie porównać dane w okresach rocznych, sporządziłem jeszcze jeden wykres. Na poniższym wykresie ostatni okres dotyczy 2017 roku, czyli III kwartałów roku obrotowego 2017–2018 oraz ostatniego kwartału roku obrotowego 2016-2017. Przychody, zysk netto i wpłaty od dłużników dla Kredyt Inkaso prezentują się następująco:

Kredyt Inkaso, przychody, zyski i wpłaty od dłużników
Kredyt Inkaso, przychody, zyski i wpłaty od dłużników

I rzeczywiście wyraźnie widać, że zarówno wpłaty dłużników, jak i przychody grupy powróciły na ścieżkę wzrostów. Wzrósł również zysk netto, ale jeszcze nie do poziomów z poprzednich lat, co oznacza, że grupa ma jeszcze trochę do zrobienia w kontekście poprawy efektywności działań.

Kredyt Inkaso – bilans grupy

Aktywa grupy

Aktywa grupy Kredyt Inkaso prezentują się następująco:

Kredyt Inkaso, aktywa według rodzaju
Kredyt Inkaso, aktywa według rodzaju

I tutaj wyraźnie widać, że po okresie spadku wartości wierzytelności własnych w roku 2015-2016, obecnie grupa mocno inwestuje w zakup na własny rachunek nowych pakietów wierzytelności. Jak pokazał wykres przychodów i zysków, inwestycje te znajdują odzwierciedlenie we wpłatach dłużników, a co za tym idzie, we wzroście przychodów.

Pasywa grupy

Strukturę finansowania Kredyt Inkaso można określić jako typową dla branży obrotu wierzytelnościami. Kapitały własne grupy stanowią 33% sumy bilansowej (czyli wskaźnik zadłużenia wynosi 0,67) i jest to poziom, który można określić jako właściwy dla tego typu spółek. Kredyt Inkaso finansuje się przede wszystkim obligacjami korporacyjnymi, dążąc do wydłużania okresu zapadalności zobowiązań, co ma oczywiście zapewnić większe bezpieczeństwo w zarządzaniu płynnością, w szczególności poprzez dopasowanie zapadalności długu do okresu spłat portfeli.

Szczegółowy podział pasywów prezentuje się następująco:

Kredyt Inkaso - podział pasywów oraz wskaźnik zadłużenia
Kredyt Inkaso – podział pasywów oraz wskaźnik zadłużenia

Wskaźniki płynności i obsługi długu

W zakresie płynności do spółki nie można mieć większych zastrzeżeń. Aktywa obrotowe kilkukrotnie przewyższają zobowiązania bieżące, do tego z posiadanej gotówki spółka obecnie byłaby w stanie spłacić 50% swoich krótkoterminowych zobowiązań.

Kredyt Inkaso - wskaźniki płynności
Kredyt Inkaso – wskaźniki płynności

Spadek zyskowności w roku 2016 spowodował istotne pogorszenie się wskaźnika pokazującego w jakim czasie spółka byłaby w stanie spłacić swoje zadłużenie z wypracowanej EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja):

Kredyt Inkaso - zadłużenie finansowe netto / EBITDA
Kredyt Inkaso – zadłużenie finansowe netto / EBITDA

Wyniki ostatnich 4 kwartałów pokazują, że Kredyt Inkaso poprawia się również w tym aspekcie, aczkolwiek pozostała jeszcze przestrzeń do dalszej poprawy.

Podsumowanie

Wygląda na to, że po problemach związanych z przetasowaniami w akcjonariacie Kredyt Inkaso zgodnie z zapowiedziami wraca na ścieżkę wzrostu. Rosną wpłaty dłużników, rosną przychody, co powoli przekłada się na wzrost zysku netto, aczkolwiek w tym obszarze należy oczekiwać dalszej poprawy.

Sytuacja bilansowa Kredyt Inkaso nie budzi większych obaw, aktywa finansowane są kapitałami własnymi i długiem, na który przede wszystkim składają się obligacje korporacyjne. Spółka systematycznie dąży do wydłużania zapadalności długu.

Wskaźniki zadłużenia i płynności nie odbiegają od innych firm z branży wierzytelności i można je określić jako prawidłowe. Konsekwencją pogorszenia wyników w 2016 roku jest niski wskaźnik obsługi długu, ale i w tym zakresie widać już pewną poprawę.

Do tej pory Kredyt Inkaso finansowało się głównie prywatnymi emisjami obligacji, obecne publiczne emisje kierowane są do inwestorów indywidualnych i dają możliwość uzupełnienia swojego portfela inwestycyjnego o kolejnego przedstawiciela branży zarządzania wierzytelnościami.

Skomentuj